Välkommen till årsmöte 2016

Datum: 15/4, hålltider: ca kl 12.45-13.30

Plats: Happy Tammsvik

Föredragningslista och propositioner – HRunconf årsmöte 2016

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av justerare och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Propositioner
 7. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Årsbokslut för verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Val av ordförande i föreningen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisor
 15. Behandling av eventuella, i rätt tid inkomna, motioner
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande


Mötet är öppet för alla men det krävs att man har erlagt medlemsavgift för år 2016 senast dagen före mötet för att kunna delta i eventuell omröstning samt kandidera till styrelseposter. Rösträtten är personlig och kan inte utövas via ombud.

#HRunconf drivs som en ideell förening där alla deltagare är medlemmar i föreningen. Nu söker vi i styrelsen dig som vill vara med i arbetet inför #HRunconf 2017. Vi letar efter dig som vill engagera dig och bidra med åsikter, tankar och konkreta handlingar för att vidareutveckla #HRunconf. Förutom en vilja att engagera dig på våra möten så tror vi även att du har koll på ekonomi och kan sköta de frågorna. Nyfiken på att veta mer? Hör av dig till vår styrelsemedlem Anna Broeders (anna@hrunconf.se, 0735-593924).
Motioner och förslag
Eventuella motioner och förslag på punkter att tas upp på årsmötet skickas till patrice@hrunconf.se senast 16/3-2016.

Proposition 1

Proposition avseende stadgeändring av § 5 beträffande antalet ledamöter
Enligt nuvarande stadgarna ska styrelsen bestå av 1 ordförande och minst 4 och högst 6 ledamöter. Då arbetet i styrelsen för #HRunconf sker ideellt vill styrelsen ändra antalet ledamöter för att kunna utföra styrelsearbetet med en rimlig arbetsbörda för de inblandade.

Styrelsen föreslår att stadgarna under § 5 beträffande antalet ledamöter ändras till följande: Styrelsen ska bestå av ordförande samt ytterligare minst 4 ledamöter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *