Kallelse till extra årsmöte 2020

Datum: 22/1 2020, hålltider: ca kl 17.00-19.00
Plats: Erik Fors-Andrées kontor, Sveavägen 98

Mötet är öppet för alla men det krävs att man har erlagt medlems-/deltagaravgiften för år 2020 senast dagen före mötet för att kunna delta i eventuell omröstning. Medlem blir man i föreningen #HRunconf genom att man anmält sig och är betalande deltagare till årets kommande #HRunconf.

Rösträtten är personlig och kan inte utövas via ombud.

Föredragningslista och propositioner – HRunconf extra årsmöte 2018

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Val av justerare och rösträknare

Fastställande av röstlängd för mötet

Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Fastställande av dagordning

Propositioner

Övriga frågor

Mötets avslutande

Motioner och förslag
Eventuella motioner och förslag på punkter att tas upp på årsmötet skickas till karin@vargkask.se senast 10 januari 2020.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *