Datum: 22/8 2018,  kl 20.00-21.00

Plats: Skype

Föredragningslista och propositioner – HRunconf extra årsmöte 2018

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av justerare och rösträknare
  3. Fastställande av röstlängd för mötet
  4. Fråga om det extra årsmötets behöriga utlysande
  5. Fastställande av dagordning
  6. Propositioner
  7. Övriga frågor
  8. Mötets avslutande

 

Mötet är öppet för alla men det krävs att man har erlagt medlemsavgift för år 2018 senast dagen före mötet för att kunna delta i eventuell omröstning. Medlem blir man i föreningen #HRunconf genom att man är betalande deltagare på årets #HRunconf, så alla som deltog den 23-24 april, är därmed medlemmar.

Rösträtten är personlig och kan inte utövas via ombud. Vill du vara med, anmäl dig till karin@hrunconf.se senast den 15 augusti 2018.

Motioner och förslag
Eventuella motioner och förslag på punkter att tas upp på årsmötet skickas till karin@hrunconf.se senast 31 juli 2018.

Välkommen att läsa vår proposition nedan!

Bästa hälsningar,
Styrelsen #HRunconf

Proposition HRunconf extra årsmöte 2018

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *