Kallelse till årsmöte 2020

Datum: 21/9 2020, kl 17.30-19:00

Plats: Zoom (anmäl närvaro via info@hrunconf.se för att få länk till mötet)

Föredragningslista och propositioner – HRunconf årsmöte 2020

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av justerare och rösträknare

3. Fastställande av röstlängd för mötet

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordning

6. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Årsbokslut för verksamhets-/räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Val av ordförande i föreningen

11. Val av övriga styrelseledamöter

12. Val av valberedning

13. Val av revisor

14. Behandling av eventuella, i rätt tid inkomna, motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

Mötet är öppet för alla men det krävs att man har erlagt medlemsavgift för år 2020 senast dagen före mötet för att kunna delta i eventuell omröstning samt kandidera till styrelseposter.

Rösträtten är personlig och kan inte utövas via ombud.

Motioner och förslag
Eventuella motioner och förslag på punkter att tas upp på årsmötet skickas till info@hrunconf.se senast 21 Augusti 2020.

Bästa hälsningar,
Styrelsen #HRunconf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *