Datum: 20/5 2019, hålltider: ca kl 18.00-18.30

Plats: Business Wellness Center, Vasagatan 16, 10 tr.

Föredragningslista och propositioner – HRunconf årsmöte 2019

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av justerare och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Årsbokslut för verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Val av ordförande i föreningen
 11. Val av övriga styrelseledamöter
 12. Val av valberedning
 13. Val av revisor
 14. Behandling av eventuella, i rätt tid inkomna, motioner
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande


Mötet är öppet för alla men det krävs att man har erlagt medlemsavgift för år 2019 senast dagen före mötet för att kunna delta i eventuell omröstning samt kandidera till styrelseposter.

Rösträtten är personlig och kan inte utövas via ombud.

Motioner och förslag
Eventuella motioner och förslag på punkter att tas upp på årsmötet skickas till info@hrunconf.se senast 13 Maj 2019.

Bästa hälsningar,
Styrelsen #HRunconf

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *