Datum: 24/4 2018, hålltider: ca kl 15.15-15.45

Plats: Happy Tammsvik

Föredragningslista och propositioner – HRunconf årsmöte 2018

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av justerare och rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordning
 6. Propositioner
 7. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Årsbokslut för verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Val av ordförande i föreningen
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisor
 15. Behandling av eventuella, i rätt tid inkomna, motioner
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande


Mötet är öppet för alla men det krävs att man har erlagt medlemsavgift för år 2018 senast dagen före mötet för att kunna delta i eventuell omröstning samt kandidera till styrelseposter.

 

Rösträtten är personlig och kan inte utövas via ombud.

Motioner och förslag
Eventuella motioner och förslag på punkter att tas upp på årsmötet skickas till anna@hrunconf.se senast 27 mars 2018.

Välkommen att läsa vår proposition nedan!

Bästa hälsningar,
Styrelsen #HRunconf

Proposition #HRunconf_2018

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *